>>

Wetgevingskwaliteit

De kwaliteit van wetgeving is van cruciale betekenis voor het functioneren van de rechtsorde en de samenleving. Die kwaliteit heeft verschillende aspecten. Ten eerste de instrumentele kwaliteit: bereikt de wet haar doel, doet zij dat op de meest efficiënte manier, heeft zij ongewenste neveneffecten? Ten tweede de juridische kwaliteit: is zij in overeenstemming met hogere wetgeving, internationaal en supranationaal recht en ongeschreven rechtsbeginselen? Ten derde de technische kwaliteit, die betrekking heeft op de toegankelijkheid, systematische logica en bruikbaarheid in de rechtspraktijk. In dit project wordt zowel theoretisch als toegepast onderzoek gedaan naar alle drie deze aspecten. Ook alternatieven voor wetgeving, zoals zelfregulering, worden in dit kader beschouwd. Het project heeft zowel betrekking op nationale wet- en regelgeving, op wet- en regelgeving van decentrale overheden (verordeningen e.d) als de implementatie van Europees recht.

In het deelproject ‘fiscale wetgevingskwaliteit’ wordt bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit van belastingwetgeving. Het deelproject heeft als centrale vraagstelling hoe de fiscale wetgevingskwaliteit kan worden verbeterd aangezien zij van belang is voor het Nederlandse vestigingsklimaat (rechtszekerheid voor potentiële investeerders). Naast de relatie met het Europese recht wordt hierbij in het bijzonder aandacht gevraagd voor de rol van belastingverdragen in het fiscale wetgevingsproces. Belastingverdragen zijn een belangrijk element van het vestigingsklimaat en het is van belang dat de fiscale wetgeving afdoende rekening houdt met de implicaties van dergelijke verdragen. De actoren in het fiscale wetgevingsproces (waaronder de Raad van State die ook in meer algemene zin voorwerp van onderzoek is) doen dit in onvoldoende mate.

Initiatiefnemer

De initiatiefnemer van de focusgroep Wetgevingskwaliteit is Sjoerd Zijlstra (VU).