>>

Privaat gecertificeerd, publiek geborgd?

Tijdens het vierde NILG jaarcongres organiseert de focusgroep Normalisatie, certificering & accreditatie een sessie waarin een toepassingsgerichte benadering voorop staat. De discussie in de sessie zal worden ingeleid aan de hand van twee of drie (korte) inleidingen die betrekking hebben op enkele bestaande systemen van certificering (met achterliggende normalisatie en accreditatie), in het bijzonder in de sfeer van voedsel- en bouwveiligheid alsmede van energie-efficiëntie.

De sessie zal er allereerst op gericht zijn inzicht te verwerven hoe bestaande systemen werken en hoe hun functioneren juridisch moet worden beoordeeld (en feitelijk door stakeholders in het veld wordt beoordeeld). Vanuit een perspectief van ‘kansen en bedreigingen’ kunnen toepassingsgerichte bevindingen een opstap zijn naar generieke juridische vragen in termen van de sfeer van de (multi-actor) verhouding tussen overheden, marktpartijen en NGO’s, de schakels tussen multi-level normstelling en handhaving, alsmede van uitgangspunten voor het juridisch ontwerp van certificeringssystemen. Uiteraard zal hierbij tevens worden ingegaan op de betekenis van de vigerende EU ‘Accreditatieverordening’ (765/2008), alsmede het voorstel voor een (nieuwe) EU normalisatieverordening (COM(2011)315).


Programma parallelsessie

14.00 – 14.45   Inleidingen
Michiel Heldeweg: Over certificering van energie-efficiëntie
Bernd van der Meulen: Over certificering en voedselveiligheid
Richard Neerhof:
Over certificering in de bouwpraktijk

14.45 – 15.00   Coreferaat
Drs. Ing. M.J. E. (Ed) Wieles, Hoofd Strategie & Ontwikkeling bij de RvA

15.00 – 15.30   Discussie


Publicatie

De trekkers van de focusgroep hebben uitdrukkelijk de bedoeling om op basis van de presentaties en discussies tot enkele publicaties te komen via een (congres)bundel of een special issue van een passend (Engelstalig/Internationaal) tijdschrift.