>>

Markt, Overheid & Recht

Redactie: Michiel Heldeweg. Chris Jansen en Frank van Ommeren

De serie Markt, Overheid & Recht is gericht op het juridische debat van theorie en praktijk over de verhouding tussen de overheid en de markt. De overheid kan daarbij verschillende rollen vervullen: zij kan de randvoorwaarden waarbinnen een markt functioneert bepalen of bewaken (regulator, toezichthouder), maar zij kan ook zelf als marktpartij actief zijn (initiator, deelnemer). Monografieën, proefschriften, conferentiebundels en commentaren maken onderdeel uit van de reeks. De uitgaven zijn bestemd voor degenen die werkzaam zijn bij de wetgever, rechterlijke macht, advocatuur, bedrijfsleven, overheid en wetenschap. In de serie is tot nu toe verschenen:

1. F..J. van Ommeren, W. den Ouden en C.J. Wolswinkel, Schaarse publieke rechten
2. A.D. Plaggemars, Is de notaris de markt meester?
3. C.J. Wolswinkel, De verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten
4. E.M. Peeters, Intern toezicht bij woningcorporaties; de vrijblijvendheid voorbij
5. N. Jak, Semipublieke instellingen; De juridische positie van instellingen op het snijvlak van overheid en samenleving (diss. VU Amsterdam)
6. M.R. Botman, De Dienstenrichtlijn; De gevolgen van richtlijn 2006/123/EG voor de nationale rechtsorde vanuit Europees perspectief (diss. VU Amsterdam)
7. M.F. Nolen, De bestuurder in het onderwijs. De juridische positie van de bestuurder in vijf onderwijssectoren.