>>

Onderzoeksthematiek

De maatschappelijke functie van het recht is veel breder en omvangrijker dan het stellen van regels alleen. Hoewel juristen zich daar vaak niet van bewust zijn, heeft iedere juridische regulering governance-dimensies. Het NILG stelt zich ten doel deze te onderzoeken en te analyseren. Het neemt governance daarbij even serieus als law.

Recht functioneert in een maatschappelijke context. Die context is voor de juiste interpretatie en toepassing van het recht vaak van groot belang. Het NILG meent dan ook dat een governance-benadering van het recht ervoor zorgt dat juristen een betere bijdrage leveren aan de good governance van de nationale, Europese en internationale samenleving.

Het NILG ziet governance als besluit- en beleidsvorming binnen een institutie of een groep van mensen. Het is “governing with or without the government” en “policy-making with or without politics”. Governance ziet op de vraag langs welke mechanismen  instituties of relaties tussen mensen en/of instituties ter realisatie van beleidsdoelen worden gestuurd en bestuurd. De volgende drie governance-dimensies zijn in het bijzonder van belang voor het NILG-onderzoek.

Drie governance-dimensies

(1) Governance als beleidsvorming impliceert het wegen van conflicterende belangen, die zowel van private als van (semi)publiekrechtelijke aard kunnen zijn. Het eerste onderscheidende kenmerk van NILG-onderzoek is daarom dat het zich meer focust op de achterliggende conflicterende belangen dan op de letter van de wet.

(2) Governance kan privaat, publiek of publiek-privaat georganiseerd zijn of deze tweedeling overstijgen, afhankelijk van de vraag of de beleidsmakers private actoren, publieke instellingen of beide zijn. Het tweede onderscheidende kenmerk van NILG-onderzoek is daarom dat het de analyse van de klassieke publieke regulering dient te ontstijgen en zich dient te richten op de bijdrage van private actoren aan de totstandkoming, de interpretatie en de handhaving van het recht.

(3) Het derde onderscheidende kenmerk van NILG-onderzoek kan als volgt worden omschreven. Het onderzoeken van een governance-dimensie van een bepaalde regulering betekent in de eerste plaats oog hebben voor de beleidsargumenten die tot die regulering hebben geleid. In de tweede plaats betekent het, het doorgronden van het beleid dat bepalend is voor de interpretatie en handhaving van die regulering. In de derde plaats brengt het mee dat de politieke, sociale en economische consequenties van die regulering worden onderzocht.

Law and governance-onderzoek

Omdat iedere juridische regulering van een bepaalde problematiek één of meer governance-dimensies heeft en het de missie van het NILG is deze dimensies te onderzoeken, stimuleert het NILG interdisciplinair onderzoek. Het stimuleert zijn onderzoeksgroepen hun onderzoeksobject ook vanuit extern perspectief (sociologisch, politicologisch, economisch) te bekijken. De traditionele juridische analyse van beleid, belangen en sociale effecten van het recht kunnen zo verrijkt worden. Het NILG wil daarmee bijdragen aan een innovatieve en geïntegreerde manier van de beoefening van de rechtswetenschap.