>>

Onderzoek Kooijmans Instituut

 

In het Kooijmans Institute for Law and Governance is het onderzoek gebundeld van de acht facultaire onderzoeksprogramma’s. De programma’s hebben eigen onderzoekslijnen die aanhaken op het centrale thema Law and Governance. Het Kooijmans Instituut benadert juridische kwesties graag vanuit een internationale, transnationale of metajuridische invalshoek en zoekt in haar publicaties nadrukkelijk het internationale wetenschappelijke debat. Onderzoek dat binnen het Kooijmans Instituut wordt verricht, bevindt zich in het grensgebied van verschillende disciplines of van juridische subdisciplines, bijvoorbeeld op het snijvlak tussen publiek- en privaatrecht, omdat juist op de grenzen van disciplines en subdisciplines vernieuwende inzichten ontstaan.

Het Kooijmans Instituut geeft invulling aan Governance for Society, één van de vier VU-brede profielthema’s. Directeur van het Kooijmans Instituut is prof. dr. E.R. Kleemans.

Kooijmans, 1974
Het Kooijmans Instituut draagt de naam van Peter Kooijmans (1933-2013): student, promotus en hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU. Kooijmans was later hoogleraar aan de Universiteit Leiden, minister van Buitenlandse Zaken, rechter in het Internationaal Gerechtshof en Minister van Staat.

De naam Kooijmans Instituut is in de eerste plaats een eerbetoon aan deze markante jurist. Tegelijkertijd geeft de naam Kooijmans richting aan de missie en focus van het onderzoeksinstituut. Peter Kooijmans heeft zich zijn leven lang ingezet voor vraagstukken op het terrein van internationale vrede en veiligheid. Ook het Kooijmans Instituut besteedt aandacht aan de relatie tussen recht, politiek en moraal. De ethische of morele component van internationale of lokale juridische vraagstukken is een belangrijk thema van onderzoek.

Law and Governance
Recht functioneert in een bestuurlijke en een maatschappelijke context, waarin onder meer historische, politieke, economische, sociale en technologische aspecten een rol spelen. Het Kooijmans Instituut betrekt die rijke maatschappelijke context in haar onderzoeksvragen en zoekt daarbij aansluiting bij concrete maatschappelijke behoeften en thema’s. Daarbij wordt kritisch gebruik gemaakt van zowel empirische als rechtstheoretische inzichten.

Vervaging van publiek en privaat
Hedendaagse reguleringsvraagstukken zijn complex omdat publiekrechtelijke en privaatrechtelijke aspecten door elkaar heen lopen. Het Kooijmans Instituut doet onderzoek dat zich nadrukkelijk richt op wetgevings- en reguleringskwesties waarbij de traditionele rollen van private partijen en publieke overheden zijn vervaagd.

Globalisering
Globalisering zorgt voor bestuurlijk moeilijk oplosbare kwesties op het terrein van recht, politiek en rechtvaardigheid. Het Kooijmans Instituut doet onderzoek op het grensvlak tussen recht, (internationale) politiek en moraal.